Wątrobowa ekspresja receptora wymiatacza klasy B (SR-BI) jest pozytywnym regulatorem transportu odwrotnego cholesterolu makrofagów in vivo ad 5

Trzy dni po wstrzyknięciu wektora wstrzyknięto dootrzewnowo komórki J774 znakowane cholesterolem i [3H] cholesterolu (0,5 ml). myszy umieszczono osobno w klatkach. Osocze zbierano po 24 godzinach i 48 godzinach i stosowano do zliczania scyntylacyjnego płynu i do analizy lipoprotein. Radioaktywność w osoczu wyrażono jako procent całkowitego wstrzykniętego [3H] cholesterolu na mililitr plazmy. Kał pobierano od 0 do 48 godzin i przechowywano w temperaturze ~ 20 ° C przed ekstrakcją lipidów. Po 48 godzinach myszy znieczulono i perfundowano zimnym PBS, a wątrobę zebrano i przechowywano w. 20 ° C do ekstrakcji lipidu. Przeprowadzono dwa niezależne eksperymenty na myszach z knock-outem SR-BI (The Jackson Laboratory). Samce myszy z nokautem SR-BI (na mieszanym B6, 126 tła) hodowano do samic myszy C57BL / 6, a następnie heterozygoty SR-BI krzyżowano krzyżowo, a do eksperymentów stosowano homozygoty SR-BI i myszy dzikiego typu. Wszystkie myszy karmiono standardową karmą dla dzieci. W obu doświadczeniach samice myszy typu dzikiego (n = 5. 6) i knock-out SR-BI (n = 5. 6) wstrzyknięto dootrzewnowo komórkom J774 znakowanym [3H] cholesterolu. Wyniki były podobne w obu eksperymentach, a zatem zebrano je do analizy (n = 11 na grupę). Ekstrakcje lipidów. Kwaśny cholesterol i kwas żółciowy ekstrahowano w sposób opisany przez Batta et al. (43). Wartości wyrażono jako procent całkowitego wstrzykniętego [3H] cholesterolu. Lipidy tkankowe ekstrahowano metodą Bligh-Dyer (44) i wyrażano jako procent wszystkich wstrzykniętych [3H] cholesterolu / całych narządów. Analiza lipidów i lipoprotein osocza. Całkowity poziom cholesterolu, HDL-C, UC, CE, triglicerydów, fosfolipidów i ludzkiego apoA-I w osoczu mierzono na Cobas Fara (Roche Diagnostics Corp.) przy użyciu odczynników Sigma-Aldrich, a poziomy wyrażano w miligramach. / decylitry. Połączone osocze (150 ul) myszy typu dzikiego i myszy SR-BI analizowano za pomocą filtracji żelowej FPLC na 2 kolumnach Superose 6 (Amersham Biosciences), jak opisano wcześniej (16). Stężenie cholesterolu w frakcjach FPLC oznaczono za pomocą testu enzymatycznego (Wako Pure Chemical Industries Ltd.). FC i CE rozdzielono za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Statystyka. Wartości lipidów w osoczu przedstawiono jako średnie. SD, a wszystkie dane [3H] cholesterolu przedstawiono jako średnie. SEM. Wyniki analizowano za pomocą dwustronnego testu Studenta przy użyciu oprogramowania GraphPad Prism Software w wersji 4. Istotność statystyczną dla wszystkich porównań przypisano przy P <0,05. PodziękowaniaD.J. Rader jest wspierany przez stypendia Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) NIH (P01 HL22633, P50 HL70128 i R01 HL55323), nagrodę Klinicznego Naukowca z Burroughs Wellcome Fund w dziedzinie badań translacyjnych oraz nagrodę Alternative Drug Discovery Initiative finansowane przez GlaxoSmithKline. GH Rothblat jest wspierany przez granty P01 HL22633 i R01 HL63768 z NHLBI. Jesteśmy wdzięczni Aishie Faruqi, Archanie Vemulapalli, Dawn Marchadier, Annie DiFlorio i Lindie Morrell za fachową pomoc techniczną. Przypisy Patrz odnośny komentarz od strony 2699. Niestandardowe stosowane skróty: CE, ester cholesterolu; CETP, białko transferowe CE; FPLC, szybka chromatografia cieczowa białek; HDL-C, cholesterol HDL; RCT, odwrotny transport cholesterolu; SR-BI, receptor zmiatający klasy B typ I; UC, niezestryfikowany cholesterol. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. [patrz też: kapelusz słomkowy krzyżówka, truskawki indeks glikemiczny, leki ratownika medycznego ] [patrz też: koralina cda, jak ugotowac kasze jaglana, zielony jęczmień skutki uboczne ]